The Futility of Deus ex Machina.
The Futility of Deus ex Machina.
Oil on canvas.
48x72 inches.